Kurs PJM dla policjantów

· 23 września 2020

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KURSU:

  • Poznanie zagadnień z zakresu Kultury Głuchych oraz potrzeb komunikacyjnych z uwzględnieniem zagadnień prawnych, edukacyjnych, medycznych, Savoir-vivre. Analiza zjawiska jakim jest AUDYZM.
  • Poznanie podstaw wiedzy o polskim języku migowym (PJM) i jego zastosowaniu w kontaktach z osobami G/głuchymi.
  • Rozwinięcie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz liczebnikami głównymi, porządkowymi i inkorporowanymi.
  • Opanowanie blisko 500 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz sposobu ich używania we właściwym kontekście, zgodnie z zasadami polskiego języka migowego (PJM).
  • Materiały filmowe dotyczące specyfiki pracy policji oraz sądów w kontaktach z osobami słabosłyszącymi oraz głuchymi. Studium przypadków z całego świata.
  • Podstawy gramatyki polskiego języka migowego (przestrzeń migowa, mimika, klasyfikatory, czasy, liczebniki inkorporowane, czasowniki z podziałem na obiektowe, przestrzenne, procesowe i kierunkowe, budowa zdań).
  • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników, aplikacji mobilnej MIGAJ Z NAMI: PJM.

ROZUMIENIE – ODBIERANIE
Uczestnik kursu rozumie wyrażenia i najczęściej używane znaki w PJM, które są związane z codzienną komunikacją dotyczącą jego samego, rodziny, edukacji, czasu, kolorów, części ciała, zwierząt, owoców i warzyw. Uczestnik kursu nabywa również umiejętności w zrozumieniu głównego sensu zawartego w krótkich, prostych komunikatach stworzonych głównie w oparciu o słownictwo zawarte w programie kursu.

MIGANIE – INTERAKCJA
Uczestnik kursu potrafi prowadzić konwersacje w PJM w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy.

MIGANIE – PRODUKCJA
Uczestnik kursu potrafi posługiwać się ciągiem wyrażeń i zdań w PJM, by w prosty sposób mógł opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, oraz wypowiedzieć się na tematy objęte programem nauczania.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW KURSÓW PJM

Zobacz kurs
Zapisy na kurs chwilowo zamknięte

Kurs zawiera

  • 8 Lekcje