Regulamin i polityka prywatności

Polityka danych RODO

Regulamin korzystania z kursów na platformie PJM-ONLINE

REGULAMIN korzystania z Platformy PJM-ONLINE wraz z Polityką Prywatności. Rejestrując się na Platformie www.pjm-online.pl i korzystając z jej zasobów akceptujesz poniższe zasady regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Platforma – system e-learning na stronie www.pjm-online.pl – zawierający zasoby o charakterze edukacyjnym, należący do:

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”

ADRES REJESTROWY (NIE DO KORESPONDENCJI)

Ulica: Głogowska 27/2

Kod pocztowy: 60-702, poczta: Poznań,

Data rejestracji: 28.05.2010 r.

KRS: 0000357326, REGON: 021274758, NIP: 6161544240

Konto: Volkswagen Bank direct nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Towarzystwo „GEST”

ul. Wyspiańskiego 13/6, 60-749, Poznań

2. Kurs – kurs polskiego języka migowego on-line, sprzedawany przez Usługodawcę.

3. Użytkownik-1 (uczestnik) – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zarejestrowała się na Platformie i wykupiła dostęp do Usługi-1 lub Usługi-2.

4. Użytkownik-2 (uczestnik) – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zarejestrowała się na Platformie.

5. Usługa-1 – dostęp do kursu PJM z nauczycielem. (W zakres Usługi-1 wchodzi: Poziom Elementarny lub Poziom Doskonalący lub Poziom Zaawansowany lub Kurs dla pedagogów lub Kurs dla policjantów lub Kurs dla pracowników instytucji kultury lub Kurs dla urzędników lub Kurs dla AMAZON).

6. Usługa-2 – dostęp do kursu PJM bez nauczyciela. (W zakres Usługi-1 wchodzi: Poziom Elementarny lub Poziom Doskonalący lub Poziom Zaawansowany lub Kurs dla pedagogów lub Kurs dla policjantów lub Kurs dla pracowników instytucji kultury lub Kurs dla urzędników lub Kurs dla AMAZON).

7. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi.

8. Usługodawca (organizator) – Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”.

9. Umowa – dokument Usługodawcy zwany: DEKLARACJA FINANSOWA/UMOWA na podstawie którego zostaje zawarta Umowa z Użytkownikiem-1.

10. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.pjm-online.pl/sklep

§ 2

Regulamin zawiera zasady, regulujące prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika (osoba fizyczna lub prawna, kupująca Kurs).

§3 Zakup Usługi-1 i Usługi-2 oraz korzystanie z Platformy

1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Użytkownikowi-1 dostęp do Kursu na 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę przez cały okres trwania kursu (120 dni od chwili udostępnienia kursu). Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu usług zostanie udostępniona na stronie internetowej Platformy.

2. Zawarcie Umowy na kupno Kursu możliwe jest po wcześniejszym założeniu bezpłatnego KONTA UŻYTKOWNIKA. Użytkownik-1 oraz Użytkownik-2 obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Login i hasło Użytkownika-1 oraz Użytkownika-2 nie mogą być słowami obraźliwymi, nazwami własnymi, nazwami stron internetowych, zastrzeżonymi nazwami, słowami godzącymi w prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia tego warunku takie konto może zostać usunięte przez Usługodawcę, a już dokonane opłaty przez Użytkownika-1 zostaną zwrócone Użytkownikowi-1.

3. Po kliknięciu w Sklepie w przycisk „Przejdź do kasy”, Użytkownik-1 zostanie przeniesiony na stronę zawierającą informacje o zamówieniu oraz dane do przelewu. Po skutecznym dokonaniu i potwierdzeniu płatności Użytkownika-1, Umowa na zakup kursu zostaje zawarta, jednak WYŁĄCZNIE po zaakceptowaniu jej przez Usługodawcę. Zarówno w przypadku Usługi-1 oraz Usługi-2 Umowa zostaje zawarta po wypełnieniu dokumentu pod nazwą DEKLARACJA FINANSOWA/UMOWA i przesłaniu jej na adres e-mail biuro@pjm-online.pl.

4. Koszt kursu wybranego w ramach Usługi-1 wynosi 1200 zł/BRUTTO za jednego uczestnika kursu. Użytkownik-1 płatności dokonuje indywidualnie na konto Towarzystwa „GEST” (Usługodawcy): Volkswagen Bank Polska S.A 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001. Indywidualne rozliczenie Usługi-1 z Usługodawcą zakłada możliwość rozłożenia płatności na 3 raty, uwzględniając 120 dniowy dostęp do kursu PJM. Pierwszą ratę – STARTOWĄ w wysokości 492 zł/BRUTTO należy zapłacić, przed dostępem do Platformy. Udostępnienie jej nastąpi zaraz po zaksięgowaniu rozliczenia. Drugą RATĘ – SZKOLENIOWĄ w wysokości 492zł/BRUTTO należy zapłacić między 35 a 40 dniem kursu. Trzecią RATĘ – KOŃCOWĄ w wysokości 492 zł/BRUTTO należy zapłacić pomiędzy 80 a 85 dniem kursu. W przypadku indywidualnego rozliczenia Usługi-2 z Usługodawcą opłata należy dokonać jednorazowo w kwocie 246 zł/BRUTTO.

5. Użytkownik może bezpłatnie korzystać z materiałów prezentujących zakres kursu na Platformie, tzn. wykładu KULTURA GŁUCHYCH ORAZ METODY KOMUNIKACJI, ALFABETU, LICZEBNIKÓW oraz 1 LEKCJI, pt. PIERWSZY KONTAKT wraz z ćwiczeniami, które są częścią kursu na Poziomie Elementarnym. Bezpłatne korzystanie z Platformy wymaga rejestracji na Platformie.

6. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę za zakupienie dostępu do Usługi-1 lub Usługi-2 powinien poinformować o tym Usługodawcę w formie mailowej na biuro@pjm-online.pl w terminie 7 dni od dnia realizacji płatności.

7. Usługodawca informuje o możliwości krótkich przerw w dostępie do Platformy wynikających z prac technicznych i konserwacyjnych. Jeśli przerwy w dostępie do Platformy przekroczą 10 godzin w ciągu miesiąca, to Użytkownikowi przysługuje prawo do przedłużenia dostępu do Platformy o okres równy przerwie w dostępie do Platformy. Warunkiem otrzymania przedłużenia dostępu do Platformy jest zgłoszenie tego faktu na adres mailowy biuro@pjm-online.pl W ostatnim dniu miesiąca, w którym Platforma nie była dostępna.

§4 Dostawa zakupionej Usługi-1 lub Usługi-2

Dostawa zakupionej Usługi-1 lub Usługi-2 nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika-1 i przesłaniu potwierdzenia jej na adres: biuro@pjm-online.pl Maksymalny czas oczekiwania na udostępnienie kursu nie powinien przekroczyć 24 godzin. Usługa-1 lub Usługa-2 będzie dostępna w panelu Użytkownika-1 po zalogowaniu na stronę www.pjm-online.pl Użytkownik-1 otrzyma również powiadomienie o dostępności zakupionego Kursu na adres e-mail podany podczas zakładania Konta.

§5 Prawa autorskie

1. Zasoby edukacyjne Platformy www.pjm-online.pl są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.

2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, tj. teksty, dialogi, nagrania, filmy.

§6 Odstąpienie od Umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi-1 przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy kupna Usługi-1 lub Usługi-2 bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na biuro@pjm-online.pl lub drogą pocztową na adres Usługodawcy. Dzień odstąpienia od Umowy liczony jest jako dzień otrzymania maila lub dzień otrzymania pisma drogą pocztową od Użytkownika-1.

2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika-1 od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, dokonana przez Użytkownika-1 opłata zostanie zwrócona Użytkownikowi-1 w takiej samej formie w jakiej została ona dokonana.

Pieniądze zostaną zwrócone Użytkownikowi-1 w okresie do 60 dni od chwil zwrócenia się Użytkownika-1 do Usługodawcy o wypowiedzeniu Umowy. Użytkownik-1 może ustalić z Usługodawcą inną formę zwrotu opłaty poprzez podanie tej informacji na mail biuro@pjm-online.pl Inna forma zwrotu opłaty będzie możliwa, jeśli nie zwiększy kosztów dla Usługodawcy.

§7 Rozpatrywanie reklamacji i nieprawidłowości

1.Informacje o nieprawidłowościach i reklamacje składane przez Użytkownika-1 lub Użytkownika-2 powinny zawierać: imię i nazwisko, e-mail lub login konta Użytkownika-1 lub Użytkownika-2 składającego reklamację. Powód reklamacji z dokładnym opisem i uzasadnieniem powinien zawierać podpis Użytkownika-1 lub Użytkownika-2 oraz datę reklamacji.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania. Reklamacje należy przesłać na pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro@pjm-online.pl lub pocztą konwencjonalną na adres:

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Conference Center – Ogrodowa 12

Towarzystwo „GEST”

ul. Ogrodowa 12, 61-821, Poznań

3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail biuro@pjm-online.pl lub kosiba-1973@o2.pl lub telefonicznie: 609 375 741

§8 Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności informuje Użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane, w jakim celu i jak będą wykorzystywane. Wszyscy Użytkownicy Platformy akceptują jej Politykę Prywatności. Podczas wizyty Użytkownika-1 i Użytkownika-2 na Platformie zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, o jego adresie, o przeglądarce.

2.Wskutek rejestracji i/lub korzystania z Platformy, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik-1 i Użytkownik-2 wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików „cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik-1 i Użytkownik-2.

§9 Dane osobowe

W celu realizacji Usługi-1 i Usługi-2 konieczne jest podanie przez Użytkownika-1 i Użytkownika-2 danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi-1 i Usługi-2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poniższymi celami.

Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna Użytkownika-1 i Użytkownika-2.

E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji o dostępie do Kursu, w sprawach organizacyjnych, oraz kolejnych propozycji związanych z nauką języka obcego, w celu motywowania Użytkownika-1 i Użytkownika-2 do nauki.

Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę.

2. Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji Usługi-1 i Usługi-2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia:

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 do 21 RODO, kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@pjm-online.pl lub kosiba-1973@o2.pl lub telefonicznie: 609 375 741

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.

4. Dane osobowe Użytkownika-1 i Użytkownika-2 przetwarzane będą przez okres korzystania z usługi oraz przez czas trwania Umowy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

§10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.pjm-online.pl/regulamin i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym momencie, bez konieczności uzasadniania przyczyny, np. z powodu ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych,

3. Korzystanie przez Użytkownika-1 i Użytkownika-2 z Platformy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian przez Użytkownika-1 i Użytkownika-2.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usług na Platformie będą rozstrzygane polubownie lub będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla Usługodawcy.

5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.