Regulamin korzystania z kursów na platformie PJM-ONLINE

Regulamin korzystania z kursów na Platformie PJM-ONLINE

1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po zakupieniu kursu na www.pjm-online.pl/sklep oraz po wypełnieniu DEKLARACJI FINANSOWEJ/UMOWA i dokonaniu płatności na konto Organizatora kursu, czyli Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”.

2. Kurs on-line jest dedykowany kształceniu 1:1 (uczestnik:nauczyciel). Za zgodą zarówno uczestnika, jak też Organizatora w szkoleniu może brać udział jednocześnie 2 lub 3 uczestników. W takim przypadku wydłużamy czas spotkań o 50% do każdej nowej osoby.

3. Organizator zobowiązuje się do organizacji kursu w jak najwyższym standardzie uwzględniając: przygotowanie merytoryczne wykładowców, materiały szkoleniowe, przeprowadzenie weryfikacji wiedzy oraz wydanie stosownego certyfikatu (Usługa-1) lub zaświadczenia (Usługa-2).

4. W przypadku wybrania przez Użytkownika-1, Usługi-1, Organizator kursu zobowiązuje się zapewnić zastępstwo w przypadku każdej nieobecności wykładowcy. W wyjątkowych sytuacjach, zajęcia zostaną odrobione w innym terminie uzgodnionym z uczestnikiem/ami kursu.

5. W przypadku wybrania przez Użytkownika-1, Usługi-1 (Poziomu Elementarnego) program kursu obejmuje 70 godzin dydaktycznych. Zajęcia z wykładowcą obejmują 10 godzin zegarowych, co jest równe 13 godzinom dydaktycznym. Pozostały czas uczestnik kursu realizuje sam w ramach samokształcenia wraz z udostępnionymi na Platformie materiałami. 10 godzin spotkań jest rozłożonych wg następującego harmonogramu:

a) 30 minut: SPOTKANIE OTWARCIA, czyli zapoznanie się Uczestnika kursu z prowadzącym kurs oraz omówienie założeń dotyczących prowadzonego szkolenia.

b) 30 minut: ANALIZA DAKTYLOGRAFII czyli alfabetu oraz liczebników w PJM

c) 1 godzina (60 minut) – po pierwszym BLOKU TEMATYCZNYM pt. „PIERWSZY KONTAKT” na Poziomie Elementarnym A1/A2.

d) 1 godzina (60 minut) – po drugim BLOKU TEMATYCZNYM pt. „ZATRUDNIENIE I PRACA” na Poziomie Elementarnym A1/A2.

e) 1 godzina (60 minut) – po trzecim BLOKU TEMATYCZNYM pt. „RACHUBA CZASU” na Poziomie Elementarnym A1/A2.

f) 1 godzina (60 minut) – po czwartym BLOKU TEMATYCZNYM pt. „DOM I RODZINA” na Poziomie Elementarnym A1/A2.

g) 1 godzina (60 minut) – po piątym BLOKU TEMATYCZNYM pt. „EDUKACJA” na Poziomie Elementarnym A1/A2.

h) 1 godzina (60 minut) – po szóstym BLOKU TEMATYCZNYM pt. „ZDROWIE” na Poziomie Elementarnym A1/A2.

i) 1 godzina (60 minut) – po siódmym BLOKU TEMATYCZNYM pt. „URZĘDY I INSTYTUCJE” na Poziomie Elementarnym A1/A2.

j) 1 godzina (60 minut) – po ósmym BLOKU TEMATYCZNYM pt. „KULTURA, SPORT, WYPOCZYNEK” na Poziomie Elementarnym A1/A2.

k) 1 godzina (60 minut) – spotkanie obejmujące weryfikację wiedzy na podstawie tłumaczenia oraz KARTY OCENY.

6. W przypadku wybrania przez Użytkownika-1, Usługi-1 (Poziomu Doskonalącego lub Poziomu Zaawansowanego lub Kursu dla pedagogów lub Kursu dla policjantów lub Kursu dla pracowników instytucji kultury lub Kursu dla AMAZON lub Kursu dla urzędników) Usługodawca zobowiązuje się udostępnić odpowiedni harmonogram zajęć.

7. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do zapisywania czasu poświęconego na zajęcia.

8. Uczestnik kursu zobowiązuje się do samokształcenia w ilości 57 godzin dydaktycznych.

9. Uczestnik kursu oraz prowadzący kurs ustalają terminy spotkań w ramach kształcenia z PJM oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.

10. Zmiany dotyczące ustalonych terminów spotkań muszą być zaakceptowane przez dwie strony, zarówno uczestnika kursu jak też prowadzącego kurs.

11. W przypadku 2 lub 3 uczestników kursu, uczestnik nieobecny na zaplanowanych zajęciach nie może oczekiwać od prowadzącego dodatkowego poświęcania czasu.

12. W przypadku wybrania przez Użytkownika-1, Usługi-2. Uczestnik kursu sam realizuje program w ramach samokształcenie wraz z udostępnionymi na Platformie materiałami.

13. Koszt kursu wybranego w ramach Usługi-1 wynosi 1476 zł (cena obejmuje podatek VAT) za jednego uczestnika kursu.

14. W cenę kursu na każdym poziomie nauczania wliczone są:

• dostęp do Platformy www.pjm-online.pl,

• podręcznik odpowiedni do poziomu nauczania wysłany na adres uczestnika,

• koszt wydania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo oraz nabyte kompetencje językowo-komunikacyjne w wersji elektronicznej,

• wynagrodzenie wykładowcy.

15. Koszt całego kursu na jednym poziomie nauczania może być rozłożony na dogodne dla uczestnika raty. Maksymalnie 3 raty.

16. Przed przystąpieniem do kursu uczestnik deklaruje:

a) wysokość opłaty za kurs,

b) ilość i wysokość rat, na które chcą rozłożyć całą kwotę kursu oraz daty rat, do kiedy wpłacą należytą kwotę. Ostatnią ratą należy zapłacić pomiędzy 80 a 85 dniem kursu.

17. Koszt kursu wybranego w ramach Usługi-2 wynosi 246 zł (cena obejmuje podatek VAT) za jednego uczestnika kursu.

18. Wpłaty dokonywane są: na rachunek bankowy podany na stronie www.pjm-online.pl/sklep oraz po wypełnieniu DEKLARACJI FINANSOWEJ/UMOWA podpisanej przez uczestnika kursu. W tytule płatności należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia. Nie wpisanie imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia w tytule płatności, może spowodować problemy we właściwym przypisaniu płatności oraz aktywacji Platformy.

19. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach termin płatności za kurs może być przeniesiony po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu.

20. Odstąpienie od Umowy

a) Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi-1 przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy kupna Usługi-1 lub Usługi-2 bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik-1 może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na biuro@pjm-online.pl lub drogą pocztową na adres Usługodawcy. Dzień odstąpienia od Umowy liczony jest jako dzień otrzymania maila lub dzień otrzymania pisma drogą pocztową od Użytkownika.

b) W przypadku odstąpienia przez Użytkownika-1 od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, dokonana przez Użytkownika opłata zostanie zwrócona Użytkownikowi-1 w takiej samej formie w jakiej została ona dokonana. Pieniądze zostaną zwrócone Użytkownikowi-1 w okresie do 60 dni od chwil zwrócenia się Użytkownika do Usługodawcy o wypowiedzeniu Umowy. Użytkownik-1 może ustalić z Usługodawcą inną formę zwrotu opłaty poprzez podanie tej informacji na mail biuro@pjm-online.pl Inna forma zwrotu opłaty będzie możliwa, jeśli nie zwiększy kosztów dla Usługodawcy.

c) W przypadku rezygnacji po 14 dniu kursu uczestnik jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów kursu.

21. Użytkownik-1 w ramach Usługi-1 zobowiązany jest do:

a) obejrzenia wszystkich filmów z lekcjami dotyczących nauki znaków oraz komentarzy gramatyczno-leksykalnych znajdujących się na Platformie,

b) wykonania ćwiczeń dotyczących tłumaczenia zdań znajdujących się na końcu każdej lekcji. Próg zaliczenia ćwiczeń wynosi 80%. Jest on wymagany, by przejść do kolejnych etapów kursu,

c) ukończenia i uzyskania co najmniej 80% z testu końcowego, zaplanowanego po każdym BLOKU TEMATYCZNYM. Test obejmuje:

• tłumaczenie zdań,

• przetłumaczenie opowiadania,

• nagranie plików ze znakami z poszczególnych lekcji z każdego bloku tematycznego. Należy do tego wykorzystać nagrania audio dołączone do każdej lekcji. Uczestnik powinien w jednym nagraniu zamigać wszystkie znaki z danej lekcji w tempie nadanym przez lektora, a następnie przesłać plik wykładowcy. Sposób przesłania pliku zostanie uzgodniona z wykładowcą. Organizator jednocześnie zobowiązuje się nie rozpowszechniania filmów z nagraniem zgodnie z Ustawą o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24/1994, poz. 83) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) z dnia 24 maja 2018 r.,

d) zaliczenia podsumowującego kurs, testu końcowego polegającego na przetłumaczeniu opowiadania weryfikującego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu,

e) zapewnienia sobie komputera/laptopa/tabletu/smartphone posiadającego kamerę internetową oraz mikrofon, które umożliwiają kontakt audio-video z wykładowcą.

22. Użytkownik-1 w ramach Usługi-2 zobowiązany jest do:

a) obejrzenia wszystkich filmów z lekcjami dotyczących nauki znaków oraz komentarzy gramatyczno-leksykalnych znajdujących się na Platformie,

b) wykonania ćwiczeń dotyczących tłumaczenia zdań znajdujących się na końcu każdej lekcji. Próg zaliczenia ćwiczeń wynosi 80%. Jest on wymagany, by przejść do kolejnych etapów kursu,

c) ukończenia testu końcowego, zaplanowanego po każdym BLOKU TEMATYCZNYM. Test obejmuje:

• tłumaczenie zdań,

• przetłumaczenie opowiadania,

d) ukończenia podsumowującego kurs, testu końcowego polegającego na przetłumaczeniu opowiadania weryfikującego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu,

e) zapewnienia sobie komputera/laptopa/tabletu/smartphone.

23. Użytkownik-1 w ramach Usługi-2 może wykupić kontakt z wykładowcą w trakcie dostępu do Usługi-2. Koszt takiej usługi to 150 zł/BRUTTO za 45 minut.

24. Dodatkowo uczestnik kursu we własnym zakresie powinien zapoznać się z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi w postaci zdań, opowiadań w PJM wraz z transkrypcją w języku polskim oraz filmami poświęconymi Kulturze Głuchych i językowi migowemu.

25. Użytkownik-1 oraz Użytkownik-2 mogą w ramach samokształcenia skorzystać z Platformy edukacyjnej www.migaj.eu oraz aplikacji mobilnej MIGAJ Z NAMI: PJM https://migaj.eu/pl/Aplikacja-do-nauki-jezyka-migowego

26. W przypadku Usługi-1 od uczestnika kursu wymagana jest aktywność, samodyscyplina oraz chęć współpracy.

27. Uczestnik kursu ma prawo opiniować poziom nauki, zgłaszać uwagi, wnioski i propozycje w formie ustnej lub pisemnej.

28. W przypadku Usługi-1 kurs kończy się weryfikacją wiedzy uczestnika.

29. Organizator wygeneruje uczestnikowi kursu po jego zakończeniu odpowiedni certyfikat lub zaświadczenie.